پنجشنبه باران ، احتمال رعد و برق

شب خفیف و کمی ابری. در جاهایی باران متناوب خواهد بود و تا صبح احتمال بارش در استونی غربی افزایش می یابد. در آغاز شب ، باد شرقی و شمال شرقی با سرعت 4-10 متر بر ثانیه ، در ساحل با وزش باد 14 متر بر ثانیه می وزد. دمای هوا از +9 تا +13 درجه ، در ساحل تا +16 است.

در طی روز هوای نیمه ابری پیش بینی می شود. در همه جا باران متناوب ، در نقاط مختلف بارش شدید و رعد و برق خواهد بود. باد جنوبی و جنوب شرقی 3-9 متر بر ثانیه. دمای هوا از +17 تا +22 درجه است.