رپ افسانه ای LOX نزدیک به سه دهه در این بازی بوده اند و توانسته اند با هم بمانند. آنها در موسیقی نادر هستند و از طریق ما صحبت کردند که چگونه توانسته اند در طول سال ها ارتباط خود را حفظ کنند و آخرین آلبوم خود را با عنوان “Living Off Xperience” تبلیغ کنند.

“Living Off Xperience اکنون تمام شده است.