و این جی ز نبود. عضو افسانه ای مافیای سه 6 در حالی که تصمیم می گیرد بین بسیاری از تأثیرات خودش و همتایان خود در براکت ساحل شرقی تصمیم بگیرد ، بازی را با انتخاب سختی روبرو می کند. اگرچه Juicy در جنوب آمد ، او با گوش دادن به بسیاری از رپ های ساحل شرقی بزرگ شد ، و شما متعجب خواهید شد که چه کسی فکر می کند رپ فعلی تاج پوشیده است.