پیستون موتور چیست ؟

حرکت رفت و برگشتی پیستون بوسیله مکانیزم های متمایز مثل حلقه خارج از مرکز، محورخمیده و یا کاغذ زاویه دار به حرکت دورانی شافت تبدیل می شود. پیستون یکی از قطعات متحرک و اساسی موتور هست که در درون سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار مرحله حساس چرخه به این معنی که مکش ، دانسیته ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) رخ گیرد. حرکت عمودی آن داخل سیلندر به وسیله شاتون، به حرکت چرخشی، تبدیل و به میل لنگ منتقل پیستون ماشین تبریز می شود. برای ارتقا قدرت و کشش، از چند سیلندر و پیستون در اتومبیل استعمال می شود. بطور بی آلایش در هیدروموتورهای پیستونی از پیستون های یکطرفه استعمال می شود که باز شدن آن توسط فشار سیالی میباشد که بر آن ها اعمال می شود و اساسی برگشت خویش سیال را تخلیه می کنند. بعد به ترتیب فشار و دما بر روي رینگ هاي كمپرس دیگر كاسته مي شود. البته چنانچه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن میباشد سبب ساز خود سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به نیز می خورد و ممکن می باشد موتور زخم ببیند . ولی صورت کف پیستون ممکن می باشد طبق دارای طرح موتور تغییر تحول نماید . توسط یک شاتون بلند دارای میللنگ در رابطه میباشند و وزنههای تعادل میل لنگ اهمیت آنان مسافت دارد. در عوض استعمال از یک شفت بلند در خودرو های یک سری سیلندره در آن توپی وجود دارااست که کلیه شاتون های پیستون ها به توپی وصل شده اند . براي جلوگيری از خروج سوخت و هوای فشرده در دوران تراكم و گاز محترق شده در زمان احتراق ، از رينگ بين سيلندر و پيستون به عنوان استدلال آب بند ی كننده به کارگیری مي شود.