36 روش مقاوم سازی ساختمان (strengthening) + ویدیو + مراحل اجرا مقاوم سازی. مقاوم سازی

در پیشین به جهت انجام مقاومسازی در ساختمانها از روشهای متمایز به کار گیری شده میباشد که تحت عنوان روشهای متداول مقاوم سازی ساختمان مرسوم هستند. به این مراد به گزینش راهکار های تعمیر، مقاوم سازی مناسب برای گونه های پل های فرسوده و زخم چشم از حیاتی بسزایی برخوردار می باشد. حتی در هنگامی که خاک پایین فونداسیون از گنجایش باربری پایینی برخوردار می باشد مقاوم سازی مهم همین شیوه عاقبت لطف ارائه میدهد. ساختمان ها اهمیت ترین و اساسی ترین المان هایی میباشند که هنگام وقوع زلزله صدمه میبینند، از این رو درصورتیکه در برابر این اتفاق طبیعی از مقاومت واجب برخوردار بوده و یا این که اصلی آن سازگار باشند کاهش مقاوم سازی کنسول بتنی زخم خواهند دید. این خواص در کنار اقتصادی بودن این روش دارای شتاب یافتن روشهای ارزانتر تولید، سبکی، انعطاف و سرعت عمل اجرا ، توانایی مکانیکی و شیمیایی بالا در برابر خوردگی منجر شده تا اکثری از کارفرمایان و دستگاههای ارزیابی پروژه های عمرانی به تیتر اولین روش حل در فرایند مقاوم سازی به آن دقت نمایند. به جهت سازههای فولادی و بتن آرمه، جایگاه سازی در برابر زلزله میتواند دارای به کارگیری از یک عدد از روشهای متعدد نظیر شاتکریت، اتصالات قطعات پیشساخته و چسباندن ورقههای فولادی، ارتقا تراز بازه بخش بتنی اصلی بهرهگیری از پوشش بتنی و کامپوزیت خارجی، فولاد پیوندی خارجی، تقویت خارجی عضو سازهای دارای سیستمهای پس از جاذبه خارجی یا این که داخلی و همچنین سایر روشها و یا مخلوط آنها، انجام شود. طرز های مورد تحلیل در همین بخش به خواسته بهبود اتصالات WSMF ساخته شده قبل از زمین لرزه نورث ریج توسعه پیدا کرده است. به جهت ترمیم بهتر پی طریق خوبتر و مناسبتر است که تزریق گروت در ذیل پی یا اطراف شمع انجام شود. به جهت تصحیح تخریبهای ایجاد شده در پیها، اشکال متعدد روشها به کارگیری شده و بستگی به فاکتورهایی مثل اندازههای ساختمان و میزان توانایی بنا برای مقاوم سازی و ترمیم روی صورت پی دارد. امروزه در سراسر جهان طریق های زیادی جهت مقاوم سازی بستر خطوط راه آهن گزینه به کارگیری قرار می گیرند، مانند ردوبدل نمودن خاک بستر مهم مصالح مرغوب، به کارگیری از ژئوسنتتیک ها، استفاده از زهکش های سطحی و استعمال از ستون های سیمانی؛ که از این بین استفاده از ژئوسنتتیک ها بسیار آیتم اعتنا قرار گرفته است. به جهت مقاوم سازی پیهای از روش قرار دادن میکرو شمع در پیها به کار گیری میشود. همین روش علاوه بر کاربرد در احداث سازههای جدید، به جهت مقاوم سازی سازههای سابق که در شرایط تخریب قرار دارا‌هستند هم مقاوم سازی دیوار آجری به کار گیری میشود. این طریق به رخ حیاتی در همه ساختمانها در کلیه فصول و گونه های موقعیت آب و هوایی قابل اجرا است. ساخت میکرو شمعها با دستگاه حفاری حساس بعد ها کم شکل میگیرد و همین شرایط زیاد خوب را در تعیین محل تقویت و آزادی فعالیت در حین کار مهیا می‌کند به طوری که هم در داخل فضاهای خانههای مسکونی و هم در ساختمانهای صنعتی میتوان اجرا کرد و همینطور در نصیب زیرزمین ساختمان احتیاجی به تخریب دیوارهای درون نیست و به راحتی قابل اجرا است.