13 نفر با برخورد با قطارها

هر ماه موقعیت های تهدیدکننده زندگی در راه آهن استونی ایجاد می شود ، جایی که می توان در آخرین لحظه از نتیجه غم انگیز جلوگیری کرد.

به دلیل بی دقتی شرایط خطرناکی بوجود می آید – عابران پیاده هنگام عبور از راه آهن از رویکرد قطار پیروی نمی کنند ، دوچرخه و اتومبیل بدون اطمینان از تردد در جاده ها می روند. در شش ماه اول سال 2020 ، 13 نفر در آخرین لحظه از فاجعه فرار کردند ، اما برای سه نفر دیدار با قطار غم انگیز بود. ناتالی آوزار ، مدیر ایمنی در الرون ، نظرات