رویکرد مطبوعاتی کریل ویشینسکی و النا چریشوا به PACE. پخش به پایان رسید

اخبار | No comments


مدیر اجرایی MIA “Russia Today” کیریل ویشینسکی و سردبیر اصلی اسپوتنیک استونی النا چریشوا در جلسه زمستانی PACE شرکت کردند تا توجه نمایندگان را به نقض آزادی بیان در تعدادی از کشورهای پس از شوروی جلب کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>