رویکرد مطبوعاتی کریل ویشینسکی و النا چریشوا به PACE. پخش به پایان رسید


مدیر اجرایی MIA “Russia Today” کیریل ویشینسکی و سردبیر اصلی اسپوتنیک استونی النا چریشوا در جلسه زمستانی PACE شرکت کردند تا توجه نمایندگان را به نقض آزادی بیان در تعدادی از کشورهای پس از شوروی جلب کنند.