عکس: فوق گرافیک درخشان در حیاط مرکز لینداکیوی

<کلاس دکمه = "btn round vivid" ng-click = "oldFirst ()" ng-disable = "! commentsOrder"> قدیمی تر

{{c.alias}}

{{c.createdMoment }}

{{c.body}}

{{cc.alias}}

{{ cc.createdMoment}}

+ {{cc.replyToName} {{cc.body }

< / div>

نظر نباید از 600 نویسه تجاوز کند.

{comment.captcha.word.answer}

< p>