صدراعظم تالین کاییری واهر و پرییت للو وزیر امور خارجه

می شوند

شهردار تالین میخائیل کیلوارت رئیس فعلی اداره کل کارآفرینی Kairi Vaher را برای سمت صدراعظم شهر و Priit Lello رئیس اداره حقوقی تالین را برای سمت منشی شهر منصوب کرد. < واهر ، به عنوان صدراعظم شهر ، همچنین مرکز راهبردی تازه تاسیس تالین را که مسئولیت اجرای استراتژی شهر را بر عهده خواهد داشت ، مدیریت خواهد کرد. مرکز استراتژیک شش سرویس را بهم پیوند خواهد داد: برنامه ریزی استراتژیک ، کارآفرینی ، ارتباطات ، راه حل های دیجیتال ، امور مالی و پرسنل. یک مرکز استراتژیک مبتنی بر نهادهای شهر ، واحدهای مرتبط با توسعه سازمان شهر را متحد خواهد کرد.

دبیر جدید شهر ، للو ، بیش از 20 سال در دولت شهر کار کرده است. دبیر سابق شهر توماس سپ 28 سال این پست را در اختیار داشت و در 31 آگوست آن را ترک کرد.