رسانه: مدیر مدرسه سوارکاری ایهاستس به جرم مشکوک بودن به پدوفیلی

روز چهارشنبه ، 26 اوت ، ماركو ویلسمسون ، مدیر مدرسه سوارکاری ایهاست ، دستگیر شد. به گفته دلفی ، مدیر سابق کنونی مظنون به تجاوز جنسی علیه کودکان است. عصر جمعه Delfi Siim Nõmmoya ، عضو هیئت مدیره مرکز سوارکاری Ihastes. به گفته نعیموی ، مدیرعامل باشگاه سوارکاری از دفتر خارج شد و وظایف وی بین کارمندان دیگر تقسیم شد.

در سال 2010 وی سرمربی مربیان ورزش اسلواکی در استونی شد. به گفته دلفی ، مدیر سابق سابق مظنون به جرم جنسی علیه کودکان است.