پلیس در تالین یک اسب رها شده

را شکار کرد

در ابتدا ، یک اسب بدون مالک در منطقه Pelgulinna مشاهده شد. از آنجا او به سمت خیابان سایل حرکت کرد. آنها توانستند این حیوان را در ناحیه خیابان اکه و بلوار کولده صید کنند ، استان پیشگا در فیس بوک گزارش داد / a>.

اسب را به مالک تحویل داد. معلوم شد که کودک سوار آن از زین افتاده است ، اسب ترسیده و با تند تند برخورد کرده است.

پلیس یادآوری می کند که با وجود چنین حیوانات بزرگی در فضای شهر ، باید بسیار مراقب باشید ، زیرا اسبی که به دلیل اندازه آن می تواند باعث حادثه شود.