تالین میزبان مارس زندگی

معترضین در دروازه ویرو جمع شدند و به سمت میدان وادادوس حرکت کردند.

“ما منتظر همه کسانی هستیم که زندگی را مقدس می دانند و به همه زندگی ها از جمله زندگی های آینده اهمیت می دهند و آینده استونی بی تفاوت نیست “، برگزار کنندگان در فیس بوک گفتند.