پل واراکی نوسازی شده در تالین

برای ترافیک باز می شود

روز دوشنبه ، 31 آگوست ، ساعت 11:00 بعد از بازسازی ، پل واراكو ، عبور از لاگنا ، برای ترافیك باز می شود.

در حین بازسازی ، تکیه گاه های جدیدی نصب شده و ساختارهای بتونی آبراهه مرتب شده است. سرویس مطبوعاتی دولت منطقه ای لازنامه گفت ، حصارهای بتونی قدیمی با یک پاراپت مشبک فلزی جایگزین شده اند که باعث بهبود دید در تقاطع های واقع در دو طرف پل می شود.

جاده معابر و جاده های دسترسی ترمیم شد ، پیاده روهایی ساخته شد. روشنایی خیابان LED بر روی گذرگاه نصب شده است ، گذرگاه های عابر پیاده با روشنایی ویژه در دو طرف پل ظاهر می شوند.

به منظور بهبود جابجایی افراد دارای اختلالات بینایی ، صفحات پیاده رو برافراشته در معابر عابر پیاده نصب شده است.