دوربین فعلی 08/29/2020 (20:00)

<دکمه کلاس =" btn round vivid "ng-click =" oldFirst () "ng-disable ="! commentsOrder "> قدیمی ترین

< div ng-repeat = "c در نظرات | orderBy: 'created': commentsOrder | limitTo: commentsLimit" class = "first-level comment-out">

{{c.alias}}

{{c.createdMoment} }

{. c.body}}

{{cc.alias}}

{{cc.createdMoment}}

+ {{cc.replyToName}} {{cc.body

< / div>

نظر نباید از 600 نویسه تجاوز کند.

{{comment.captcha.word.answer}}

< p> <دکمه نوع = "ارسال" ng-click = "ارسال (1129062)" ng -abled = "comment.form. $ pristine || comment.form. $ invalid" class = "btn round" غیرفعال = "غیرفعال" > متن خود را وارد کنید