آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۵ و تعاریف موجود در آن – یاسا

۲- هر گاه دو یا این که یک سری وسیلهی نقلیه از دو یا این که یکسری شیوه مختلف به مدخل تقاطع هم عرض یا می دانی برسند حق تقدم عبور دارای وسیلهای است که در طرف راست وسیله دیگر قرار دارد. این بازی اصلی 40 کارت گوناگون حیاتی تصاویری از علامتها هدایت و رانندگی متفاوت می باشد در ابعاد و رخ های متفاوت هست که بچه را اصلی علامتها هدایت و رانندگی خوبتر آشنا می کند. ۱- در تقاطع همعرض درصورتیکه دو وسیلهی نقلیهای که رو به بر روی یکدیگر در حرکتند بخواهند اساسی هم داخل خیابان همسایه واحدی شوند، حق تقدم عبور اهمیت وسیلهای میباشد که به سمت راست آزمون آئین نامه رانندگی شالوده سوم گردش میکند. در سراشیبی پس از توقف چرخهای جلوی وسیلهی نقلیه بایستی به سمت راست کنار منش پیچانده شود. در ساعاتی که چراغها باید پر‌نور باشند درصورتیکه یک سری وسیلهی نقلیه متصل به نیز حرکت کنند، روشن کردن چراغهایی که به نظر محل نصبشان پوشیده میشوند ضرورت ندارد اما در هر حال چراغهای جلوی وسیله او‌لین و چراغهای عقب وسیله آخرین باید پر‌نور باشند. رانندگانموظفند صرفا در همان جهت ترسیم شده بر سطح تقاطع به حرکت خویش ادامه دهند. همگی رانندگان وسایل نقلیه به جهت سوار و پیاده نمودن سرنشینان خویش بایستی فقط در محلهای مجاز و در منتهیالیه سمت راست سوارهرو توقف نمایند. ۱- برای گردش به راست می بایست وسیلهی نقلیه را به منتهیالیه سمت راست ساماندهی کرده و کاملا از کنار تقاطع گذشت. سلام. آره اخرین ویرایش مکتوب مربوط به سال 98 می باشد فعلا همین کتاب جدید ترین کتاب آیین نامه رانندگی می باشد. در آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، به معنای وسیله نقلیه موتوری باری می باشد که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصل است. به این صورت که دیگر نمیتوان تخفیف عدم خسارت به مالک نو خودرو منتقل کرد. وسیلهی نقلیهای که در حرکت است بر وسایل نقلیه متوقفی که در اکنون حرکت نمودن یا این که جلو و عقب زدن یا این که به دور زدن هستند حق تقدم عبور دارند. در عین حال به جهت دوری از تابش خیره کننده نور به دیده رانندگان دیگر ممکن می باشد بر حسب گزینه از چراغهای ریز یا این که چراغهای مه استعمال نمود. قیمت چراغ راهنمایی رانندگی با توجه به دسته آن و تعداد خانه هایی که داراست متعدد است. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط مهم آزمون آیین نامه ماشین وب وب سایت خویش باشید.